Algemene voorwaarden

1. REGISTRATIE- EN ACCEPTATIEVOORWAARDEN

a) Door u te registreren voor een account om de Site of Sitediensten te gebruiken (een ” Account “), door de Site of Sitediensten te gebruiken na de Ingangsdatum als u een Account had op de Ingangsdatum, of door te klikken om de Servicevoorwaarden te accepteren wanneer op de Site wordt gevraagd, stemt u ermee in zich te houden aan deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden.

b) Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van de Site en de Site Services, moet u zich registreren voor een Account. Onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van de site
zijn bepaalde delen van de site beschikbaar voor sitebezoekers, inclusief die gedeelten voordat uw accountregistratie is geaccepteerd.

c) Als u een account aanmaakt als werknemer of agent namens een bedrijf, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om namens uzelf en het bedrijf bindende contracten aan te gaan, inclusief de Servicevoorwaarden.

d) Om u te registreren voor een Account of de Site en Sitediensten te gebruiken, moet u, en verklaart u hierbij dat u zult voldoen aan alle licentie-,registratie- of andere vereisten met betrekking tot uw bedrijf, of het bedrijf waarvoor u optreedt, en de bepaling van Diensten van Onderaannemer ; en (b) ofwel een rechtspersoon of een natuurlijke persoon bent die 18 jaar of ouder is (of anderszins meerderjarig is geworden in het rechtsgebied waarin u zaken doet), in elk geval die juridisch bindende contracten kan sluiten.

e) Om u te registreren voor een account om lid te worden van de site, moet u een gebruikersprofiel (“profiel “) invullen. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken over uw profiel en alle registratie- en andere formulieren die u op de site opent of aan ons verstrekt en om uw informatie bij te werken om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid ervan te behouden. U stemt ermee in geen valse of misleidende informatie te verstrekken over uw identiteit of locatie, uw bedrijf, uw vaardigheden of de diensten die uw bedrijf levert en om dergelijke informatie die onjuist of misleidend is of wordt, te corrigeren.

f) U stemt ermee in om geen andere persoon te verzoeken of toe te staan om namens u, voor uw gebruik of voor uw voordeel een Account aan te maken, behalve dat een bevoegde werknemer of agent namens uw bedrijf een Account mag aanmaken. Door andere gebruikers toestemming te verlenen onder uw account, inclusief alsteamlid of agentschapslid, verklaart en garandeert u dat: (a) de gebruiker bevoegd is om namens u op te treden; en (b) u bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de Gebruiker, inclusief voor verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het doen van betalingen en het aangaan van Servicecontracten en de Servicevoorwaarden. Als een dergelijke Gebruiker de Servicevoorwaarden schendt, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om de Site en Sitediensten te gebruiken. Bij sluiting van een Rekening kan LIBAXIS een of alle gerelateerde Rekeningen sluiten.

g) Wanneer u zich registreert voor een Account, wordt uw Account onderworpen aan verificatie, inclusief maar niet beperkt tot de verificatie van een of meer officiële overheids- of juridische ocumenten die uw identiteit, uw locatie en uw vermogen om namens uw bedrijf op te treden bevestigen op LIBAXIS.

h) U machtigt LIBAXIS, rechtstreeks of via derden, om alle onderzoeken te doen die nodig zijn om uw identiteit en uw locatie te valideren en uw eigendom van uw e-mailadres of financiële rekeningen te bevestigen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Op verzoek moet u ons tijdig volledige informatie over uzelf en uw bedrijf verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, het verstrekken van officiële overheids- of juridische documenten. Tijdens de verificatie kunnen sommige accountfuncties tijdelijk beperkt zijn. Wanneer een verificatie met succes is voltooid, worden de accountfuncties hersteld.

i) Elke persoon die de Site gebruikt, moet zich registreren voor zijn eigen Account. Wanneer u zich registreert voor een Account, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor het Account te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het waarborgen en handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in uw gebruikersnaam of wachtwoord met geen enkele persoon te delen en, als u een rechtspersoon bent die geen natuurlijke persoon is, uw gebruikersnaam en wachtwoord alleen te delen met een persoon die bevoegd is om uw account te gebruiken. U machtigt LIBAXIS om aan te nemen dat elke persoon die de Site gebruikt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, u bent of bevoegd is om namens u op te treden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt of kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van uw account of ongeoorloofde toegang tot het wachtwoord voor een account. U stemt er verder mee in om het account niet te gebruiken of in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere gebruiker van de site als (a) u niet bevoegd bent om beide te gebruiken of (b) het gebruik in strijd zou zijn met de servicevoorwaarden.

 

2. DOEL VAN DE LIBAXIS en CONTRACTUELE RELATIE

De site is een software-oplossingscentrum waar klanten allerlei soorten softwarediensten online kopen. LIBAXIS draagt alle verantwoordelijkheid voor de gevraagde softwareoplossingen, hetzij door haar team, hetzij
door onderaannemers die professionals in hun vakgebied zijn. Indien Gebruikers besluiten een Servicecontract aan te gaan, is het hieronder beschreven proces de voorwaarden.

 

Servicecontracten

Indien een Klant besluit een Servicecontract aan te gaan, is het Servicecontract een rechtstreekse contractuele relatie tussen de Klant en LIBAXIS. In gevallen waarin de gevraagde werkzaamheden door LIBAXIS worden uitbesteed aan derden, verliest dit artikel zijn geldigheid niet. De dienstverleningscontracten kunnen alleen worden afgesloten indien de klant een dienstverlening van LIBAXIS
aanvraagt en de voorwaarden van die dienstverlening door partijen worden bevestigd op het offerteformulier.

Het wettelijk kader van het Servicecontract bestaat daarom uit twee delen;
1- Algemene voorwaarden
2- De offerte is door twee partijen bevestigd. (aangeduid als bijlage bij deze voorwaarden)

Hoewel deze Algemene Voorwaarden de algemene juridische voorwaarden van de Diensten van LIBAXIS bevatten, benadrukt het door de partijen bevestigde voorstelformulier de specifieke technische en juridische details van het besloten werk. Daarom zijn deze twee juridische documenten een onlosmakelijk en integraal onderdeel van elkaar. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd om een partnerschap, joint venture, franchisegever/franchisenemer of werkgever-werknemerrelatie tussen LIBAXIS en een Gebruiker tot stand te brengen.

 

3. LIBAXIS KOSTEN EN BETALING

LIBAXIS brengt gebruikers geen kosten in rekening voor het aanbieden en/en van gebruikers om de site te verkennen. LIBAXIS brengt klanten alleen kosten in rekening als er een project is bevestigd en gestart. De verschuldigde betaling en het vergoedingsschema worden bepaald door een offerte dat door beide partijen wordt bevestigd en dat de details van de door LIBAXIS of zijn onderaannemers uitgevoerde werkzaamheden verduidelijkt. De offerte bestaat uit technische specificaties van het gevraagde werk, tijd- en betalingsschema. LIBAXIS vordert de betaling volgens het door partijen bevestigde betalingsschema. Daarom wordt het offerte voor elk project gedefinieerd als een servicecontract dat gebonden is aan deze algemene voorwaarden in termen van vergoedingen en betalingsvoorwaarden. Als de Klant ” in gebreke is “, wat betekent dat de Klant de Vergoedingen of andere bedragen niet betaalt
wanneer deze verschuldigd zijn onder de Servicevoorwaarden, of een schriftelijke overeenkomst voor betalingsvoorwaarden waarin de Servicevoorwaarden zijn opgenomen (ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van LIBAXIS), LIBAXIS heeft recht op de rechtsmiddelen die in deze Sectie worden beschreven, naast de andere rechtsmiddelen die beschikbaar kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving of in een dergelijke schriftelijke overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: de Klant wordt geacht in gebreke te zijn bij het eerste optreden van een van de volgende situaties: (a) de Klant betaalt de Vergoedingen niet wanneer deze verschuldigd zijn; (b) Klant verzuimt een verschuldigd saldo te betalen of binnen een redelijke termijn, maar niet meer dan 30 dagen na het aanrekenen van de kosten, een lopende rekening te openen nadat een creditcard of betaalpas is geweigerd of verloopt; (c) Klant een door LIBAXIS aan Klant verstrekte factuur niet betaalt binnen de overeengekomen termijn of, indien geen termijn is overeengekomen, binnen 30 dagen; (d) Klant een terugvordering initieert bij een bank of andere financiële instelling, resulterend in een door LIBAXIS in rekening gebrachte vergoeding voor de Vergoedingen of een ander verschuldigd bedrag dat wordt teruggeboekt naar de Klant; of (e) Klant andere acties onderneemt of nalaat enige actie te ondernemen die resulteren in een negatief of achterstallig saldo op de rekening van Klant. Als de Klant in gebreke is, kunnen we, zonder voorafgaande kennisgeving, het Account van de Klant tijdelijk of permanent sluiten en de toegang van de Klant tot de Site en Site Services intrekken, inclusief de bevoegdheid van de Klant om de Site te gebruiken om eventuele aanvullende betalingen te verwerken, om Servicecontracten aan te gaan of om aanvullende Diensten via de Site. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor alle bedragen die worden gegenereerd op openstaande Projecten op het moment dat een beperking op de Account van de Klant wordt ingesteld als gevolg van het verzuim. Zonder beperking van andere beschikbare rechtsmiddelen, moet de Klant LIBAXIS op eerste verzoek alle verschuldigde bedragen betalen, vermeerderd met rente op het uitstaande bedrag van het laagste van anderhalf procent (1,5%) per maand of de maximale rente toegestaan door de toepasselijke wetgeving, plus advocaten ‘ vergoedingen en andere incassokosten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Naar ons goeddunken en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen LIBAXIS of haar Gelieerde ondernemingen, zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van een bedrag dat op een Account verschuldigd is, in rekening brengen op; verschuldigde bedragen verrekenen met andere bedragen die van Klant zijn ontvangen of door LIBAXIS of een andere Affiliate voor Klant worden gehouden; passende rapporten te maken aan kredietinformatiebureaus en wetshandhavingsinstanties; en samenwerken met kredietinformatiebureaus en wetshandhavingsinstanties bij onderzoeken of vervolgingen. LIBAXIS garandeert niet dat Klant in staat is de partnervergoedingen te betalen of zal betalen en LIBAXIS is niet aansprakelijk voor partnervergoedingen indien Klant in verzuim is. Als LIBAXIS geld terugkrijgt van een Klant die in gebreke is op grond van deze Sectie, zal LIBAXIS elk deel dat aan de partnervergoedingen kan worden toegeschreven, uitbetalen aan de toepasselijke partner voor zover dit nog niet door de Klant is betaald of door LIBAXIS is gecrediteerd via een Betalingsbeschermingsprogramma. De Klant erkent en stemt ermee in dat LIBAXIS de door de Klant aangewezen Betaalmethode in rekening zal brengen of afschrijven voor de vergoedingen, de kosten of afschrijving kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Klant erkent en stemt ermee in dat de Servicevoorwaarden een proces voor geschillenbeslechting bieden als een manier voor Klant om geschillen op te lossen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt de Klant er daarom mee in zijn creditcardmaatschappij, bank of andere aanbieder van Betaalmethoden niet te vragen om om welke reden dan ook projectvergoedingen of andere vergoedingen die op grond van de Servicevoorwaarden in rekening zijn gebracht, in rekening te brengen. Een terugvordering in strijd met de voorgaande verplichting is een wezenlijke schending van de Servicevoorwaarden. Als Klant een terugvordering initieert in strijd met deze Overeenkomst, stemt Klant ermee in dat LIBAXIS de terugvordering kan betwisten of in beroep kan gaan en incassomaatregelen kan nemen tegen Klant en alle andere maatregelen kan nemen die zij passend acht.

 

Betalingsmethoden

Om bepaalde Sitediensten te gebruiken, moet de Klant accountgegevens verstrekken voor ten minste één geldige Betaalmethode. Klant machtigt LIBAXIS hierbij, voor zover van toepassing, om creditcardautorisaties uit te voeren op alle creditcards die door Klant zijn verstrekt, om creditcard- en bank- of andere financiële gegevens op te slaan als consistente betalingsmethode van Klant, en om de creditcard van Klant (of een andere Betaalmethode ) voor de projectvergoedingen en alle andere bedragen die verschuldigd zijn onder de Servicevoorwaarden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onderhevig aan ons Privacybeleid, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we bepaalde externe leveranciers en serviceproviders kunnen gebruiken om betalingen te verwerken en uw Betaalmethode-informatie te beheren. Door het verstrekken van informatie over de betalingsmethode via de site en het autoriseren van betalingen met de betalingsmethode, verklaart, garandeert en bevestigt de klant dat: (a) de klant wettelijk bevoegd is om dergelijke informatie te verstrekken; (b) Klant wettelijk bevoegd is om betalingen te doen met behulp van de Betaalmethode(n); (c) als Klant een werknemer of agent is van een bedrijf of persoon die eigenaar is van de Betaalmethode, die Klant door het bedrijf of de persoon is geautoriseerd om de Betaalmethode te gebruiken om betalingen te doen op LIBAXIS; en (d) dergelijke acties niet in strijd zijn met de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik door de Klant van dergelijke Betaalmethode(n) of de toepasselijke wetgeving. Wanneer de Klant een betaling autoriseert met behulp van een Betaalmethode via de Site, verklaart en garandeert de Klant dat er voldoende geld of krediet beschikbaar is om de betaling te voltooien met behulp van de aangewezen Betaalmethode. Voor zover bedragen die verschuldigd zijn op grond van deze Overeenkomst of de andere Servicevoorwaarden niet kunnen worden geïnd via de Betaalmethode(n) van de Klant, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke bedragen op een andere manier. LIBAXIS is niet aansprakelijk jegens een Gebruiker als LIBAXIS een transactie niet voltooit als gevolg van een
limiet door de toepasselijke wetgeving of uw financiële instelling, of als een financiële instelling een creditering of debitering van of naar een rekening die is gekoppeld aan een dergelijke Betaalmethode niet nakomt . LIBAXIS zal commercieel redelijke inspanningen leveren om met dergelijke betrokken Gebruikers samen te werken om dergelijke transacties op te lossen op een manier die in overeenstemming is met deze Overeenkomst.

 

Euro en vreemde valuta

De Site en de Site Services werken in EURO. Als de Betaalmethode van een Gebruiker in een andere valuta dan de EURO luidt en valutaconversie vereist om betalingen in EURO te doen of te ontvangen, kan de Site
wisselkoersen voor vreemde valuta weergeven die LIBAXIS momenteel beschikbaar stelt om ondersteunde vreemde valuta om te zetten in EURO. Deze wisselkoersen voor vreemde valuta worden regelmatig aangepast op basis van marktomstandigheden. Houd er rekening mee dat de wisselkoersen voor groothandelsvaluta waartegen wij of onze gelieerde ondernemingen vreemde valuta verkrijgen, gewoonlijk verschillen van de wisselkoersen voor vreemde valuta die op de site worden aangeboden. Elke Gebruiker kan, naar eigen discretie en op eigen risico, toestemming geven voor het afschrijven, debiteren of crediteren van zijn Betaalmethode in een ondersteunde vreemde valuta en de omrekening van de betaling naar EURO tegen de wisselkoers voor vreemde valuta die op de Site wordt weergegeven. Een lijst met ondersteunde vreemde valuta is beschikbaar op de Site. Als het omrekenen van vreemde valuta vereist is om een betaling in EURO uit te voeren en LIBAXIS of zijn gelieerde onderneming, indien van toepassing, de vreemde valuta niet ondersteunt of de Gebruiker geen toestemming geeft voor de omrekening van een dergelijke betaling tegen de wisselkoers voor vreemde valuta die op de Site wordt weergegeven, zal LIBAXIS of een van onze Gelieerde ondernemingen zal de Betaalmethode van de Gebruiker in EURO in rekening brengen, debiteren of crediteren en de aanbieder van de Betaalmethode van de Gebruiker zal de betaling omrekenen naar een wisselkoers die is geselecteerd door de aanbieder van de Betaalmethode van de Gebruiker. De aanbieder van de betalingsmethode van de gebruiker kan ook kosten rechtstreeks aan de betalingsmethode in rekening brengen, zelfs als er geen valutaconversie is vereist. De autorisatie door de gebruiker van een betaling met behulp van een wisselkoers voor vreemde valuta die op de site wordt weergegeven, is op eigen risico van de gebruiker. LIBAXIS en onze Gelieerde Ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor valutaschommelingen die optreden bij het factureren of crediteren van een Betaalmethode uitgedrukt in een andere valuta dan EURO. LIBAXIS en onze gelieerde ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor valutaschommelingen die optreden bij het ontvangen of verzenden van betalingen.

 

4. NON-CIRCUMVENTION

Je erkent en gaat ermee akkoord dat de projecten kunnen worden uitgevoerd door de partners van LIBAXIS, die bestaat uit freelancers en onderaannemers. LIBAXIS ontvangt alleen de Service Fee van een klant volgens de
betalingsvoorwaarden van een door beide partijen overeengekomen offerteformulier. Daarom stemt u er gedurende 24 maanden vanaf het begin van een LIBAXIS – relatie (de “Non-Circumvention Periode”), mee in om de Site te gebruiken als uw exclusieve methode voor het aanvragen, doen en ontvangen van alle betalingen voor werk direct of indirect met die partner of voortkomend uit uw relatie met die partner en niet om de op de site aangeboden betalingsmethoden te omzeilen, tenzij u een vergoeding betaalt om de relatie van de site te halen (de ” conversievergoeding “). Voor alle duidelijkheid: als u, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, zich niet heeft geïdentificeerd en niet is geïdentificeerd door een andere persoon via de site, bijvoorbeeld als u en een andere gebruiker hebben samengewerkt voordat ze elkaar op de site ontmoetten, dan is de Non-Circumvention Periode niet van toepassing. Als u de Site gebruikt als een werknemer, agent of vertegenwoordiger van een ander bedrijf, dan is de Non-Circumvention Periode van toepassing op u en andere werknemers, agenten of vertegenwoordigers van het bedrijf of zijn opvolger wanneer u in die hoedanigheid handelt met betrekking tot de andere Gebruiker.

Ter illustratie en niet ter beperking van het voorgaande, stemt u ermee in om:

• Bied of vraag of aanvaard een aanbieding of verzoek van partijen die via de Site zijn geïdentificeerd om op een andere manier dan via de Site een contract te sluiten, te huren, te factureren, te betalen of te ontvangen.

• Factuur of rapport op de Site of in een Conversievergoeding een factuur- of betalingsbedrag vragen dat lager is dan het werkelijk overeengekomen, gemaakte of ontvangen tussen Gebruikers.

• Een gebruiker die u op de site hebt geïdentificeerd, doorverwijzen naar een derde partij die geen gebruiker van de site is voor het doen of ontvangen van betalingen anders dan via de site.

U stemt ermee in LIBAXIS onmiddellijk op de hoogte te stellen als een persoon u voorstelt om andere betalingen dan via de Site te doen of te ontvangen in strijd met deze Sectie of als u ongevraagd contact ontvangt buiten de Site. Als u op de hoogte bent van een schending of mogelijke schending van deze niet-ontwijkingsovereenkomst, dien dan een vertrouwelijk rapport in bij LIBAXIS via de communicatiekanalen die op de site worden vermeld . U erkent en gaat ermee akkoord dat een schending van een bepaling in deze sectie een wezenlijke schending van de Servicevoorwaarden is. Uw account kan permanent worden opgeschort en in rekening worden gebracht als u deze sectie schendt.

 

5 COMMUNICEREN VIA DE SITE; GEEN CONTACTGEGEVENS DELEN

Gebruikers stemmen ermee in om de communicatiediensten die beschikbaar zijn op de site te gebruiken om met andere gebruikers te communiceren voordat ze een servicecontract aangaan. U stemt ermee in dat u, voordat u
een Servicecontract aangaat, (a) LIBAXIS gebruikt als de enige manier om met andere Gebruikers te communiceren; (b) uw directe contactmiddel (hieronder gedefinieerd) niet zal verstrekken aan een andere gebruiker of een andere persoon die u hebt geïdentificeerd of waarmee u bent geïdentificeerd via de site; (c) geen Directe Contactmiddelen van een andere gebruiker zal gebruiken om te proberen te communiceren met, te vragen, contact op te nemen met of de contactgegevens van een Gebruiker buiten LIBAXIS te vinden; (d) de contactgegevens van een andere Gebruiker niet op openbare wijze zal vragen, verstrekken of proberen te identificeren; en (e) u zult geen directe contactmiddelen (hieronder gedefinieerd) of middelen waarmee uw contactgegevens kunnen worden ontdekt opnemen in een profiel, voorstel, vacature, uitnodiging of pre-hire- communicatie via de communicatiediensten van de site (inclusief in elk geval in een bijgevoegd bestand), tenzij anders vermeld op de Site. Voor de toepassing van de Servicevoorwaarden betekent “Direct contact” alle informatie waarmee een andere persoon rechtstreeks contact met u kan opnemen, inclusief, maar niet beperkt tot, telefoonnummer, emailadres, fysiek adres, een link naar een contactformulier of een formulier om contact op te nemen informatie, een link naar een managementsysteem voor sollicitanten of middelen om een voorstel of sollicitatie buiten de Site in te dienen, of enige informatie die een gebruiker in staat zou stellen contact met u op te nemen op sociale media of een andere website of platform of applicatie die een communicatietool bevat, zoals zoals Skype, Slack, Wechat of Facebook. Voor alle duidelijkheid: informatie is een middel voor direct contact als het een andere gebruiker in staat zou stellen om een van de bovenstaande informatie te identificeren via andere bronnen, zoals naar een website gaan die een e-mailadres bevat of u identificeren op sociale media, zoals via Facebook of LinkedIn. U erkent en gaat ermee akkoord dat een schending van een bepaling van deze sectie een wezenlijke schending van de Servicevoorwaarden is. Uw account kan permanent worden opgeschort als u deze sectie schendt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als LIBAXIS naar eigen discretie vaststelt dat u deze sectie hebt geschonden, LIBAXIS ofzijn gelieerde ondernemingen, voorzover wettelijk toegestaan, uw betalingsmethode (inclusief rente) in rekening kunnen brengen indien wettelijk toegestaan, waarmee u akkoord gaat om binnen 30 dagen te betalen, uw account te sluiten en uw toestemming om de site en sitediensten te gebruiken in te trekken, en/of alle verliezen en kosten (inclusief alle tijd van de werknemers van LIBAXIS) en redelijke kosten (inclusief advocatenhonoraria) aan u in rekening te brengen met betrekking tot het onderzoeken van een dergelijke inbreuk en het innen van dergelijke vergoedingen.

 

6. VERSLAG VAN OVEREENSTEMMING

Gebruikerszullen elk (a)records creëren en bijhouden om de nakoming van hun respectieve verplichtingen onder deze Overeenkomst te documenteren, inclusief, maar niet beperkt tot, hun respectieve betalingsverplichtingen
en naleving van belasting- en arbeidswetten, en (b) kopieën van dergelijke records aan LIBAXIS verstrekken op verzoek. Niets in deze subsectie vereist of zal worden opgevat als een verplichting van LIBAXIS om toezicht te
houden op of toezicht te houden op de naleving door een Gebruiker van deze Overeenkomst, de andere Servicevoorwaarden of een Servicecontract. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken, opslaan en backuppen van uw bedrijfsgegevens. Deze Overeenkomst en elke registratie voor of daaropvolgend gebruik van de Site zal niet worden opgevat als het creëren van enige verantwoordelijkheid van de kant van LIBAXIS voor het opslaan, back-uppen, bewaren of verlenen van toegang tot informatie of gegevens voor een bepaalde periode.

 

7. GARANTIE DISCLAIMER

U GAAT ERMEE AKKOORD NIET TE VERTROUWEN OP DE SITE, DE SITEDIENSTEN, ENIGE INFORMATIE OP DE SITE OF DE VERVOLG VAN DE SITE. DE SITE EN DE SITEDIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS” EN OP “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. LIBAXIS GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SITE, DE SITEDIENSTEN, HET WERKPRODUCT, DE GEBRUIKERSINHOUD OF ENIGE ACTIVITEITEN OF ITEMS MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE SERVICEVOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST LIBAXIS ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SOMMIGE JURISDICTIES STAAN MOGELIJK NIET ALLE VOORGAANDE BEPERKINGEN OP GARANTIES TOE, DUS IN DIE MATE ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. SECTIE (TERMIJN VAN DE OVEREENKOMST EN BEINDIGING) STELT DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER TEGEN LIBAXIS MET BETREKKING TOT ENIGE DEFECTEN, NIET-CONFORMITEITEN OF ONTEVREDENHEID.

 

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

LIBAXIS is niet aansprakelijk, en u stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden, voor enige schade of
verlies die voortvloeit uit of in verband staat met de Servicevoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot:

• uw gebruik van of uw onvermogen om onze Site of Site Services te gebruiken;

• vertragingen of onderbrekingen in onze Site of Site Services;

• virussen of andere kwaadaardige software verkregen door toegang te krijgen tot of te linken naar onze
Site of Site Services;

• glitches, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in onze Site of Site Services;

• schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van de Site of Site Services;

• de inhoud, acties of inactiviteit van het gebruik door derden van de Site of Site Services;

• een opschorting of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw Account;

• uw behoefte om praktijken, inhoud of gedrag aan te passen of uw verlies van of onvermogen om zaken
te doen als gevolg van wijzigingen in de Servicevoorwaarden.

BOVENDIEN ZAL LIBAXIS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ONZE LICENTIEGEVERS OF ONZE DERDE DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE, VOORBEELD OF INDIRECTE KOSTEN OF SCHADE, MAAR INCLUSIEF , INSTALLATIE- EN VERWIJDERINGSKOSTEN OF VERLIES VAN GEGEVENS, PRODUCTIE, WINST OF BEDRIJFSMOGELIJKHEDEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIBAXIS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ONZE LICENTIEGEVERS EN ONZE DERDE DIENSTVERLENERS AAN ELKE GEBRUIKER VOOR ENIGE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE ANDERE DIENSTVOORWAARDEN ZAL DE MINSTE VAN: (A) 2,500 NIET OVERSCHRIJDEN EURO; OF (B) EVENTUELE KOSTEN DIE DOOR LIBAXIS INHOUDEN MET BETREKKING TOT SERVICECONTRACTEN WAAROP DE GEBRUIKER ALS KLANT OF FREELANCER OF EEN BEDRIJFSPARTNER WAS GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE ANDERE SERVICEVOORWAARDEN, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRENG OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE KOSTEN OF SCHADE EN ZELFS ALS DE HIERIN VERSTREKTE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEDEN HUN ESSENTILE DOEL NIET VOLDOEN. SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIES STAAN NIET ALLE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN TOE, DUS IN DIE MATE ZIJN SOMMIGE OF AL DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

 

9. VRIJWARING

U zult LIBAXIS, onze gelieerde ondernemingen en onze respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en agenten (elk een ” gevrijwaarde partij “) schadeloosstellen, verdedigen en onschadelijk houden voor alle gevrijwaarde claims (hieronder gedefinieerd) en gevrijwaarde verplichtingen (hieronder gedefinieerd) met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) het gebruik van de site en de sitediensten door u of uw agenten, inclusief eventuele betalingsverplichtingen of verzuim (beschreven in sectie 6.4 (nietbetaling)) opgelopen door het gebruik van de sitediensten; (b) enig Werkproduct of Gebruikersinhoud ontwikkeld, geleverd of anderszins gerelateerd aan uw gebruik van de Site Services; (c) een Servicecontract dat door u of uw agenten is aangegaan, inclusief, maar niet beperkt tot, de classificatie van een Partner als een onafhankelijke contractant of niet-naleving van IR35 / wet DBA, inclusief voor het niet verstrekken van een aanduiding aan LIBAXIS inclusief nauwkeurige informatie over de toepasbaarheid van IR35 / wet DBA; de classificatie van LIBAXIS als werkgever; alle arbeidsgerelateerde claims, zoals die met betrekking tot beëindiging van het dienstverband, discriminatie op het werk, intimidatie of vergelding; en eventuele claims voor onbetaald loon of andere vergoedingen, overuren,ziekteverlof, vakantie- of vakantiegeld, pensioenuitkeringen, uitkeringen voor werknemerscompensatie, werkloosheidsuitkeringen of andere personeelsbeloningen; (d) het niet naleven van de Servicevoorwaarden door u of uw agenten; (e) het niet naleven van de toepasselijke wetgeving door u of uw agenten; (f) nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude door u of uw agenten; en (g) laster, smaad, schending van privacyrechten, oneerlijke concurrentie of schending van intellectuele eigendomsrechten of beschuldigingen daarvan voor zover veroorzaakt door u of uw agenten. Voor de doeleinden van deze Sectie 12 omvatten uw agenten elke persoon die duidelijke autoriteit heeft om toegang te krijgen tot uw account of deze te gebruiken, aangetoond door uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.

” Gevrijwaarde claim ” betekent alle claims, schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en alle gerelateerde kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden
met een claim, rechtszaak, procedure, eis of actie die is ingesteld door u of een derde partij of andere Gebruiker tegen een Gevrijwaarde partij.

” Gevrijwaarde aansprakelijkheid ” betekent alle claims, schade, aansprakelijkheden, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en alle gerelateerde kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of
verband houden met een claim, rechtszaak, procedure, eis of actie die is ingesteld door een Gevrijwaarde partij tegen u of een derde partij of andere Gebruiker.

 

10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEINDIGING

Beëindiging

Tenzij zowel u als LIBAXIS uitdrukkelijk anders overeenkomen of een lopend project door partijen hebbenbevestigd , kan elk van ons deze Overeenkomst naar eigen goeddunken, op elk moment, zonder uitleg, beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de ander, wat zal resulteren in de beëindiging van ook de andere Servicevoorwaarden, tenzij hierin anders is bepaald. U kunt een schriftelijke kennisgeving sturen naar legal@LIBAXISdigitaal.com. In het geval dat u deze Overeenkomst correct beëindigt, wordt uw recht om de Site en Site Services te gebruiken automatisch ingetrokken en wordt uw Account gesloten. Als LIBAXIS partij is bij een Servicecontractrelatie met Klant. Gebruiker begrijpt en erkent dat beëindiging van deze Overeenkomst (of poging om deze Overeenkomst te beëindigen) geen Servicecontract of Project dat tussen partijen is aangegaan, beëindigt of anderszins beïnvloedt. Als u probeert deze Overeenkomst te beëindigen terwijl u een of meer openstaande Projecten heeft, stemt u ermee in (a) u LIBAXIS hierbij instrueert om openstaande contracten te sluiten; (b) u blijft gebonden aan deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden totdat al dergelijke Projecten op de Site zijn gesloten; (c) LIBAXIS zal doorgaan met het uitvoeren van die Site Services die nodig zijn om een open Project of gerelateerde transactie te voltooien; en (d) u blijft verplicht om alle opgebouwde maar onbetaalde bedragen te betalen vanaf de datum van beëindiging of vanaf de sluiting van openstaande Servicecontracten, afhankelijk van wat later is, aan LIBAXIS voor Site Services
of dergelijke andere bedragen die verschuldigd zijn onder de Servicevoorwaarden. Zonder de andere rechten of rechtsmiddelen van LIBAXIS te beperken, kunnen we, maar zijn niet verplicht om, tijdelijk of voor onbepaalde tijd de toegang tot de Site of Sitediensten in te trekken of te beperken, uw registratie te weigeren of uw toegang tot de Site permanent in te trekken en te weigeren enige of alle Siteservices aan u als: (i) u de letter of de geest van de voorwaarden van deze overeenkomst of andere bepalingen van de servicevoorwaarden schendt; (ii) we vermoeden of worden ons ervan bewust dat u ons valse of misleidende informatie heeft verstrekt; (iii) wij van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat uw acties juridische aansprakelijkheid voor u, onze gebruikers of LIBAXIS of onze gelieerde ondernemingen kunnen veroorzaken; kan in strijd zijn met de belangen van de site of de gebruikersgemeenschap; of kan illegale of illegale activiteiten inhouden; of (iv) we zijn verplicht door de wet, juridische procedures of wetshandhaving. Als uw Account tijdelijk of permanent is gesloten, mag u de Site niet gebruiken onder hetzelfde Account of een ander Account of u opnieuw registreren onder een nieuw Account zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBAXIS. Als u de Site probeert te gebruiken onder een andere Account, behouden wij ons het recht voor om beschikbare fondsen op die Account terug te vorderen en/of een beschikbare Betaalmethode te gebruiken om alle door u verschuldigde bedragen te betalen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

Accountgegevens bij sluiting

Tenzij anders vereist door de wet, heeft u, als uw account om welke reden dan ook wordt gesloten, geen toegang meer tot gegevens, berichten, bestanden of ander materiaal dat u op de site bewaart en elke sluiting van uw
account kan de verwijdering van alle opgeslagen inhoud inhouden op uw Account waarvoor LIBAXIS geen enkele aansprakelijkheid draagt. LIBAXIS kan naar eigen goeddunken en zoals toegestaan of vereist door de wet,
sommige of al uw accountgegevens bewaren.

 

Overleving

Nadat deze Overeenkomst is beëindigd, blijven de voorwaarden van deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden die uitdrukkelijk of door hun aard voorzien in uitvoering nadat deze Overeenkomst is beëindigd of verlopen, van kracht en blijven ze volledig van kracht. Bijvoorbeeld de bepalingen die arbitrage vereisen, audits toestaan, intellectueel eigendom beschermen, niet-ontwijking, schadeloosstelling, betaling van vergoedingen, terugbetaling eisen en beperkingen van aansprakelijkheid stellen, die elk, naar hun aard, uitvoering of naleving beogen nadat deze Overeenkomst is beëindigd. Zonder enige andere bepaling van de Servicevoorwaarden te beperken, ontslaat de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook u of LIBAXIS niet van verplichtingen die zijn aangegaan voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst of die daarna kunnen ontstaan met betrekking tot enige handeling of nalatigheid voorafgaand aan een dergelijke beëindiging.

 

Migratie

Partijen kunnen na beëindiging van de overeenkomst overeenkomen dat de gegevens van de klant van de server worden gemigreerd naar een andere server, dan wel dat het token aan de cliënt wordt overhandigd, waarmee
de klant de gegevens kan migreren. Voor deze dienst dient dan wel een aparte overeenkomst te worden aangegaan, waarbij LIBAXIS haar kosten in rekening kan brengen.

 

11. GESCHILLENPROCES, EN TOEPASSINGSGEBIED, RECHTSKEUZE

Als er een geschil ontstaat tussen u en LIBAXIS of onze gelieerde ondernemingen, is ons doel om het geschil snel en kosteneffectief op te lossen. Dienovereenkomstig, tenzij u zich afmeldtzoals bepaald in deze sectie hieronder,
stemmen u, LIBAXIS en onze gelieerde ondernemingen ermee in om een claim, geschil of controverse op te lossen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de andere Servicevoorwaarden, uw relatie met
LIBAXIS (inclusief maar niet beperkt tot een geclaimd dienstverband met LIBAXIS of een van onze gelieerde ondernemingen of opvolgers), de beëindiging van uw relatie met LIBAXIS, of de Site Services(elk een ” Vordering”) in overeenstemming met deze Sectie De gebruiksvoorwaarden van de site, de andere servicevoorwaarden en elke claim worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. van Goederen (CISG); mits.

 

Informele geschillenbeslechting

Voordat u een verzoek tot arbitrage voor een claim indient, komen u en LIBAXIS overeen om elkaar eerst op de hoogte te stellen van de claim. U stemt ermee in om LIBAXIS op de hoogte te stellen van de Claim op tav: Gelderlandhaven 2T, 3433PG Nieuwegein, Nederland of per e-mail naar cs@LIBAXIS.com en LIBAXIS stemt ermee in u een kennisgeving te sturen op het e-mailadres dat bij ons bekend is (in in elk geval een “ Kennisgeving ”). U en LIBAXIS zullen dan een informele, vrijwillige oplossing van de claim zoeken. Elke Kennisgeving moet relevante accountinformatie, een korte beschrijving van de Claim en contactinformatie bevatten, zodat u of LIBAXIS, indien van toepassing, de Claim kan beoordelen en kan proberen de Claim informeel op te lossen. Zowel u als LIBAXIS hebben vanaf de datum van ontvangst van de Kennisgeving 60 dagen de tijd om de claim van de andere partij informeel op te lossen, waardoor, indien succesvol, verdere actie niet nodig is.

 

12. ALGEMEEN

Deze Overeenkomst,samen met de andere Servicevoorwaarden en een servicecontract (opgelopen als bevestigd voorstelformulier) beschrijft de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en LIBAXIS met betrekking tot het onderwerp hiervan en daarvan en annuleert en vervangt alle eerdere of gelijktijdige besprekingen, overeenkomsten, verklaringen, garanties en andere communicatie tussen u en ons, schriftelijk of mondeling, voor zover deze op enigerlei wijze verband houden met het onderwerp hiervan en daarvan. De sectiekoppen in de Servicevoorwaarden zijn alleen opgenomen voor het gemak van verwijzing en hebben geen bindend effect. Hoewel LIBAXIS de Servicevoorwaarden heeft opgesteld, verklaart u dat u ruimschoots de tijd hebt gehad om de Servicevoorwaarden door te nemen en te beslissen of u akkoord gaat met de Servicevoorwaarden. Als er een dubbelzinnigheid of kwestie van bedoeling of interpretatie van de Servicevoorwaarden ontstaat, zal er geen vermoeden of bewijslast ontstaan die u of LIBAXIS bevoordeelt of benadeelt vanwege het auteurschap van enige bepaling van de Servicevoorwaarden.

 

Wijzigingen; Vrijstelling

Geen enkele wijziging of wijziging van de Servicevoorwaarden is bindend voor LIBAXIS, tenzij ze zijn overeengekomen in een schriftelijk instrument dat is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van LIBAXIS of door LIBAXIS op de Site is geplaatst. E-mail vormt geen schriftelijk instrument zoals bedoeld in deze sectie. Ons nalaten om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. We kunnen niet garanderen dat we actie zullen ondernemen tegen alle inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst.

 

Toewijsbaarheid

De Gebruiker mag de Servicevoorwaarden , of enige van zijn rechten of verplichtingen hieronder, niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBAXIS in de vorm van een schriftelijk instrument
ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van LIBAXIS. LIBAXIS kan deze Overeenkomst en de andere Servicevoorwaarden vrijelijk toewijzen zonder toestemming van de Gebruiker. Elke poging tot toewijzing of overdracht in strijd met deze subsectie is nietig. Behoudens de voorgaande beperkingen, zijn de Servicevoorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de opvolgers, erfgenamen en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen.

 

Scheidbaarheid; Interpretatie

Indien en voor zover enige bepaling van deze Overeenkomst of de andere Servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling of een dergelijk deel ervan niet effectiefzijn met betrekking tot het rechtsgebied waarin deze is onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar in de mate van onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid en zal worden geacht gewijzigd te zijn voor zover nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving om het maximale effect te geven aan de bedoeling van de partijen. De onwettigheid, ongeldigheid of nietafdwingbaarheid van een dergelijke bepaling in dat rechtsgebied heeft op geen enkele manier invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling in een ander rechtsgebied of van enige andere bepaling in een rechtsgebied.

 

Overmacht

De partijen bij deze Overeenkomst zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen of enige vertraging in de uitvoering van enige verplichting hieronder gedurende een redelijke periode als gevolg van arbeidsstoringen, ongevallen, branden, overstromingen, telecommunicatie- of internetstoringen, stakingen, oorlogen, rellen , opstanden, blokkades, overheidshandelingen, overheidsvereisten en -voorschriften of beperkingen opgelegd door de wet of andere voorwaarden buiten de redelijke controle van een dergelijke partij.

 

Overheersende taal en locatie

De Engelstalige versie van de Servicevoorwaarden is in alle opzichten leidend en prevaleert in het geval van eventuele inconsistenties met vertaalde versies. De Site wordt beheerd en geëxploiteerd vanuit onze faciliteiten in de Verenigde Staten.

 

Toestemming om elektronische gegevens te gebruiken

In verband met de gebruiksvoorwaarden van de site hebt u mogelijk het recht om bepaalde gegevens van LIBAXIS of onze gelieerde ondernemingen, zoals contracten, kennisgevingen en mededelingen, schriftelijk te ontvangen, of wij kunnen deze anderszins verstrekken. Om uw gebruik van de Site en de Sitediensten te vergemakkelijken, geeft u ons toestemming om deze gegevens elektronisch aan u te verstrekken in plaats van op papier.